การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการชำระผ่าน QR-Code ตามภาพประกอบข้างต้น โดยกำหนดให้ชำระ ระหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2564 โดยทางโรงเรียนจะแจกใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง (สีชมพู) ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data051datalist.php

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.