Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

SATIT KKU
SATIT KKU
calen164lite
calen164lite
regism1-65
regism1-65
369BA5AA-85C3-4499-BC6D-0F4774097C7E
369BA5AA-85C3-4499-BC6D-0F4774097C7E
previous arrow
next arrow
ปิดโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปิดโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ!!! เรื่อง...ปิดโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น . โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

อ่านเพิ่มเติม
ลิงก์ Zoom สำหรับเข้าสอบและข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ลิงก์ Zoom สำหรับเข้าสอบและข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ ข้อปฏิบัติในการสอบ ลิงก์ Zoom สำหรับเข้าสอบ

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ!!! ให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.ต้น-ม.ปลาย) เรียนออนไลน์ 100% ในวันที่ 4-6 มกราคม 2565

ประกาศ!!! ให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.ต้น-ม.ปลาย) เรียนออนไลน์ 100% ในวันที่ 4-6 มกราคม 2565

ประกาศ!!! โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.ต้น-ม.ปลาย)…

อ่านเพิ่มเติม

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

 ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6