Search
Close this search box.
 • KHON KAEN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์

  โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

 • KHON KAEN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์

  โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

 • KHON KAEN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์

  โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

" สังคมแห่งการเรียนรู้ "

โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

2. คลิกเลือกภาคต้น/2567 และกรอกรหัสนักเรียน
3. คลิกตรงเลขใบเสร็จ
หมายเหตุ :ใบเสร็จท่านใดมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายการเงิน

 

การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร (Organization Synergy & Effectiveness Development : OSEI ) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตฯ ทุกฝ่าย ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 จังหวัดระยอง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนทุกระดับ ร่วมกิจกรรมโดยได้มีการถ่ายทอดและสื่อสารจากแนวทาง นโยบายการร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กรผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความสุข ความอบอุ่นของพี่น้องในครอบครัวสาธิตม.ขอนแก่น นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอย่างมีความสุขต่อไป

 

 

รอบรั้วสาธิตมัธยม

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกศาสตร์) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาขอนแก่น

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โปรดได้ตรวจสอบราคาอาหารที่หน้าร้านก่อนชำระเงินทุกครั้ง

คู่มือนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ปรัชญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดถือแนวความเชื่อที่กล่าวว่า "มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ เจริญงอกงามได้ด้วยการศึกษาและเคารพในคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล" ดังนั้นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จะต้องเริ่มที่การให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความแตกต่างระหว่างบุคคลพร้อมทั้งเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดคือ "การพัฒนาให้ประชาชนรักการศึกษาคันคว้าตัวยตนเองตลอดชีวิต"

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

อัตลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม
อัตเอกลักษณ์ เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

- ฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิต-

ข้อมูลและสถิติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
บุคลากรทั้งหมด
1
นักเรียนทั้งหมด
1
รางวัลที่ผ่านมา
1

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรายินดีมอบคำแนะนำให้คุณพร้อมกับแก้ปัญหาที่คุณกำลังหาทางแก้ไข เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด