Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

SATIT KKU
SATIT KKU
calen165-new
calen165-new
classroomM1M4-65
classroomM1M4-65
bnpathomnites2565
bnpathomnites2565
previous arrow
next arrow
การจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

การจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ในวันจันทร์ ที่…

อ่านเพิ่มเติม
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมค่ายนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 -…

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และการรายงานตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และการรายงานตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***** หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการทราบคะแนนสอบรายบุคคล สามารถติดตามกำหนดการแจ้งคะแนนของทางโรงเรียนภายหลัง ***** การรายงานตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ทั่วไป ) การรายงานตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( Unit F )  

ประกาศ!!! แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ!!! แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ!!! แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดภาพอินโฟกราฟิกที่แนบท้ายนี้

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

 ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6