ประการศรายชื่อ สำหรับนักเรียน Unit F และวิธีการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนรายงานตัวและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ ม.1 

จ่ายค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียน Unit F ที่ขึ้น ม.1 (ใช้รหัสใหม่)

กรอกข้อมูลรายงานตัว (Print นำมาในวันรายงานตัว)

*** สำหรับผู้ปกครอง Unit F ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาในระบบออนไลน์ให้ปริ้นหลักฐานการชำระเงิน พร้อมเขียนระบุชื่อนักเรียนที่ท่านชำระให้ชัดเจน ***