ข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาคออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564

ดาวน์โหลด เอกสารชี้แจงแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียน

ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ

(แก้ไขล่าสุด 13 ส.ค. 64)