ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดูประกาศ

ขั้นตอนรายงานตัวและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

กรอกข้อมูลรายงานตัว (Print นำมาในวันรายงานตัว)

**ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรับเอกสารการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)