การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดูประกาศรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/m1

สมัครสอบ