ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4

 

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้

   1. รับเอกสารรายงานตัว วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
   2. ให้กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์  http://sec.satit.kku.ac.th/
    ในวันที่ 20-27 มีนาคม 2563
   3. รายงานตัว ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
   4. ขอให้นักเรียนมารายงานตัวตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดในเอกสารรายงานตัว

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563