การจัดการเรียนการสอนเดือนกรกฎาคม 2563

การจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(ระหว่างวันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2563)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 แต่ละระดับชั้น แยกเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่
  • กลุ่มนักเรียนเลขคู่

รายชื่อนักเรียนตามไฟล์ที่แนบมาน

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่ และเลขคู่ จะสลับวันมาเรียนตามตารางที่แนบโดย
  • กลุ่มที่เรียนที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน โดยนักเรียนเลขคู่ กับเลขคี่จะเรียนเนื้อหาเดียวกัน แต่จะสลับวันมาเรียน นักเรียนจึงต้องจัดตารางเรียนตามที่กำหนดในตารางนี้

 

  • กลุ่มที่เรียนที่บ้าน อาจารย์จะออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยอาจจะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือเรียนออนไลน์ หรืออื่นๆ

 

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.