แบบสำรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศึกษา

https://forms.gle/ZTZRdMX6CP5amh5e7

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนขอปรับการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)” โดยใช้ระบบออนไลน์
กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป สามารถเข้าทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 เมษายน 2563 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง