ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดตาราสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้เข้าสอบ

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเสริม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ผู้สมัครทางเว็บไซต์  |  นักเรียน Unit F

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (สำหรับผู้สมัครทางเว็บไซต์) Click!!!

หมายเหตุ : ในวันสอบให้นำ บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ พร้อมกับบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน  หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียนติดอยู่ มายืนยันตัวตนในห้องสอบ (กรณีไม่มีเอกสารจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ)

นักเรียนยูนิทเอฟ ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้นำเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน เข้าห้องสอบ และอุปกรณ์การสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกานำ้เงิน