การลงทะเบียนวิชาชุมนุม

งานทะเบียนจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียน

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563

– ม.ต้น เปิดระบบเวลา 09.00 น.
– ม.ปลาย เปิดระบบเวลา 10.00 น.

ที่เว็บไซต์ https://home.kku.ac.th/regis หรือที่เมนูงานทะเบียนในแทบบนเว็บไซต์ได้เลย

**หมายเหตุ วิชาชุมนุม ไม่อนุญาตให้เพิ่ม-ถอน**

การจัดการเรียนการสอนเดือนกรกฎาคม 2563

การจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(ระหว่างวันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2563)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 แต่ละระดับชั้น แยกเป็น 2 กลุ่ม
 • กลุ่มนักเรียนเลขคี่
 • กลุ่มนักเรียนเลขคู่

รายชื่อนักเรียนตามไฟล์ที่แนบมาน

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 • กลุ่มนักเรียนเลขคี่ และเลขคู่ จะสลับวันมาเรียนตามตารางที่แนบโดย
 • กลุ่มที่เรียนที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน โดยนักเรียนเลขคู่ กับเลขคี่จะเรียนเนื้อหาเดียวกัน แต่จะสลับวันมาเรียน นักเรียนจึงต้องจัดตารางเรียนตามที่กำหนดในตารางนี้

 

 • กลุ่มที่เรียนที่บ้าน อาจารย์จะออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยอาจจะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือเรียนออนไลน์ หรืออื่นๆ

 

กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.


ช่วงที่ 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (วันเปิดเทอม)

จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 เริ่มเวลาประมาณ 08.45 น.


ขอความกรุณาทุกท่าน จัดเตรียมเงินให้ตรงตามจำนวนที่แจ้งในตารางด้านบนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR CODE และ https://sec.satit.kku.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/satitkkubooklist.pdf

เพื่อตรวจสอบรายการหนังสือได้ค่ะ

ลงทะเบียน kkumail.com เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ในสถาณการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนมีความจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดเตรียมรูปแบบผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ดังนั้น เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้นักเรียนได้เข้าไปสมัคร ใช้งาน kkumail.com ตามเอกสารที่แนบมานี้
ขั้นตอนการสมัคร

หมายเหตุ : ขณะนี้สามารถสมัครได้เฉพาะนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสมัคร kkumail ในภายหลัง

แบบสำรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศึกษา

https://forms.gle/ZTZRdMX6CP5amh5e7

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนขอปรับการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)” โดยใช้ระบบออนไลน์
กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป สามารถเข้าทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 เมษายน 2563 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4

 

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้

   1. รับเอกสารรายงานตัว วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
   2. ให้กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์  http://sec.satit.kku.ac.th/
    ในวันที่ 20-27 มีนาคม 2563
   3. รายงานตัว ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
   4. ขอให้นักเรียนมารายงานตัวตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดในเอกสารรายงานตัว

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563