ร้านอาหารขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โปรดได้ตรวจสอบราคาอาหารที่หน้าร้านก่อนชำระเงินทุกครั้ง

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.