ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และการรายงานตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

***** หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการทราบคะแนนสอบรายบุคคล สามารถติดตามกำหนดการแจ้งคะแนนของทางโรงเรียนภายหลัง *****


การรายงานตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ทั่วไป )


การรายงานตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( Unit F )


 

ประกาศ!!! แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ!!!
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดภาพอินโฟกราฟิกที่แนบท้ายนี้

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6