Warning!!!

หน้านี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เร็ว ๆ นี้

ขออภัยในความไม่สะดวก

สมัครเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการในงานสาธิตสัปดาห์วิชาการ’62

สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

   
ปิดระบบรับสมัคร 7 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดการแข่งขัน :

 • การแข่งขันจัดขึ้นในวันสาธิตสัปดาห์วิชาการ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • ตอบปัญหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
 • แข่งขันแบ่งเป็น ม.ต้นและม.ปลาย โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน
 • สมัครได้ทุกโรงเรียน ไม่จำกัดจำนวน และไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
  • รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือก 10 ทีมเข้าแข่งขันในรอบชนะเลิศ
   – สอบคัดเลือก เวลา 08.30 – 09.45 น.
   – สถานที่สอบรอบคัดเลือกคือ อาคาร พิทยอนันต์ ชั้น 4
  • รอบชิงชนะเลิศ
   ม.ต้น เริ่มแข่งขัน เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป
   ม.ปลาย เริ่มแข่งขัน เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป
 • รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล มูลค่า 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล มูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นิตยา โชติการณ์ โทร. 089-7091496

เชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

โรงเรียนสาธิตจัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของคณาจารย์ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาก่อนที่สำเร็จการศึกษา ดังนั้นเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่หลากหลายซึ่งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งมีศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกันมีการทำงานวิจัยควบคู่กับการสอนจึงทำให้แต่ละโรงเรียนสาธิตมีศักยภาพทางด้านวิชาการที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีมติร่วมกันในความร่วมมือด้านวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สาธิตวิชาการ” ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดโครงการทุกๆ ๒ ปี และในการจัดแต่ละครั้งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีรูปแบบการจัดงานเพื่อการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการศึกษาแบบครบวงจร ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ เสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การเสวนาทางวิชาการ การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน

การจัดโครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗ นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยเน้นการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาลของรัฐบาลในท้ายที่สุด สำหรับการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึงการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความมุ่งหวังว่าการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗ นี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของโรงเรียนสาธิตต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนสาธิต และเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป