การจัดการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม

การจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(ระหว่างวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2563)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 แต่ละระดับชั้น แยกเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่
  • กลุ่มนักเรียนเลขคู่

เลขที่ของนักเรียน ยึดตามเดิมของเดือนกรกฏาคม เพื่อความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่ และเลขคู่ จะสลับวันมาเรียนตามตารางที่แนบโดย
  • กลุ่มที่เรียนที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน โดยนักเรียนเลขคู่ กับเลขคี่จะเรียนเนื้อหาเดียวกัน แต่จะสลับวันมาเรียน นักเรียนจึงต้องจัดตารางเรียนตามที่กำหนดในตารางนี้

 

  • กลุ่มที่เรียนที่บ้าน อาจารย์จะออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยอาจจะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือเรียนออนไลน์ หรืออื่น