ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ตอบแบบสำรวจความต้องการเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ทำแบบสำรวจความต้องการดูงานคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2565 โดยให้นักเรียนเลือกช่วงเช้า 1 คณะ และช่วงบ่าย 1 คณะ

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ

หรือสแกน QR Code

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.