ประกาศ!!! แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ!!!
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดภาพอินโฟกราฟิกที่แนบท้ายนี้