ปิดโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประกาศ!!!
เรื่อง…ปิดโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทุกระดับชั้น เรียนออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.