การเปิดเรียนในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Learning

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน
วันที่ 1-3 ธ.ค.64 นักเรียน ม.ต้น ที่ผู้ปกครองยินยอมให้มาเรียน ณ ที่ตั้ง (On-site) สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอม ให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

วันที่ 7-9 ธ.ค.64 นักเรียน ม.ปลาย ที่ผู้ปกครองยินยอมให้มาเรียน ณ ที่ตั้ง (On-site) สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

ตารางเรียนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ใช้ตารางเรียนเดิม และขณะ ระดับชั้น ม.ต้น เรียน On-site อยู่ที่โรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ให้เรียน Online อยู่ที่บ้าน สลับกันไปแต่ละสัปดาห์

ตารางเรียนที่มีการสลับสัปดาห์ ม.ต้น และ ม.ปลาย มาเรียน ณ ที่ตั้ง (On-site) เบื้องต้นจะประกาศใช้ประจำเดือนธันวาคม 2564 ไปก่อน ฉบับเต็มทางโรงเรียนจะมีการประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนในขณะมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และดาวน์โหลดเอกสารยินยอมมาเรียนที่โรงเรียนได้ที่ https://kku.world/protection

การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการชำระผ่าน QR-Code ตามภาพประกอบข้างต้น โดยกำหนดให้ชำระ ระหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2564 โดยทางโรงเรียนจะแจกใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง (สีชมพู) ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data051datalist.php

แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 บาท ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านรายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการได้ที่ https://kku.world/2000baht
Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.