ช่องทางการสอนออนไลน์ในรายวิชาต่าง ๆ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ : ในบางรายวิชาอาจารย์ประจำวิชาจะติดต่อผ่านตัวแทนห้องโดยตรง เพื่อทำการส่งช่องทางการเรียน Online

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.