ประกาศผลคะแนนสอบ สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลคะแนนสอบ สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ปีการศึกษา 2564
*** หมายเหตุ แสดงผลคะแนนเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ***

ประการศรายชื่อ สำหรับนักเรียน Unit F และวิธีการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนรายงานตัวและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ ม.1 

จ่ายค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียน Unit F ที่ขึ้น ม.1 (ใช้รหัสใหม่)

กรอกข้อมูลรายงานตัว (Print นำมาในวันรายงานตัว)

*** สำหรับผู้ปกครอง Unit F ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาในระบบออนไลน์ให้ปริ้นหลักฐานการชำระเงิน พร้อมเขียนระบุชื่อนักเรียนที่ท่านชำระให้ชัดเจน ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดูประกาศ

ขั้นตอนรายงานตัวและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

กรอกข้อมูลรายงานตัว (Print นำมาในวันรายงานตัว)

**ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรับเอกสารการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และบัตรประจำตัวสอบ

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทั้งหมด คลิก

เข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิก