กำหนดการกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

กำหนดการกิจกรรมพบผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กำหนดการ https://kku.world/parentmeet
+++++++++++++++++
หมายเหตุ : ส่วนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5, 6 ให้อาจารย์ประจำชั้นนัดหมายประชุมผ่านออนไลน์ ตามวัน เวลา ที่อาจารย์ประจำชั้นจะกำหนดขึ้นเอง
Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.