เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก👉 http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/112

#SCiUS #MHESI #โครงการวมว

การจัดการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม

การจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(ระหว่างวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2563)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 แต่ละระดับชั้น แยกเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่
  • กลุ่มนักเรียนเลขคู่

เลขที่ของนักเรียน ยึดตามเดิมของเดือนกรกฏาคม เพื่อความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่ และเลขคู่ จะสลับวันมาเรียนตามตารางที่แนบโดย
  • กลุ่มที่เรียนที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน โดยนักเรียนเลขคู่ กับเลขคี่จะเรียนเนื้อหาเดียวกัน แต่จะสลับวันมาเรียน นักเรียนจึงต้องจัดตารางเรียนตามที่กำหนดในตารางนี้

 

  • กลุ่มที่เรียนที่บ้าน อาจารย์จะออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยอาจจะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือเรียนออนไลน์ หรืออื่น

การลงทะเบียนวิชาชุมนุม

งานทะเบียนจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียน

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563

– ม.ต้น เปิดระบบเวลา 09.00 น.
– ม.ปลาย เปิดระบบเวลา 10.00 น.

ที่เว็บไซต์ https://home.kku.ac.th/regis หรือที่เมนูงานทะเบียนในแทบบนเว็บไซต์ได้เลย

**หมายเหตุ วิชาชุมนุม ไม่อนุญาตให้เพิ่ม-ถอน**

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.