การจัดการเรียนการสอนเดือนกรกฎาคม 2563

การจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(ระหว่างวันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2563)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 แต่ละระดับชั้น แยกเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่
  • กลุ่มนักเรียนเลขคู่

รายชื่อนักเรียนตามไฟล์ที่แนบมาน

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

  • กลุ่มนักเรียนเลขคี่ และเลขคู่ จะสลับวันมาเรียนตามตารางที่แนบโดย
  • กลุ่มที่เรียนที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน โดยนักเรียนเลขคู่ กับเลขคี่จะเรียนเนื้อหาเดียวกัน แต่จะสลับวันมาเรียน นักเรียนจึงต้องจัดตารางเรียนตามที่กำหนดในตารางนี้

 

  • กลุ่มที่เรียนที่บ้าน อาจารย์จะออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยอาจจะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือเรียนออนไลน์ หรืออื่นๆ

 

กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.


ช่วงที่ 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (วันเปิดเทอม)

จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 เริ่มเวลาประมาณ 08.45 น.


ขอความกรุณาทุกท่าน จัดเตรียมเงินให้ตรงตามจำนวนที่แจ้งในตารางด้านบนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR CODE และ https://sec.satit.kku.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/satitkkubooklist.pdf

เพื่อตรวจสอบรายการหนังสือได้ค่ะ

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.