แบบสำรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศึกษา

https://forms.gle/ZTZRdMX6CP5amh5e7

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนขอปรับการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)” โดยใช้ระบบออนไลน์
กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป สามารถเข้าทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 เมษายน 2563 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4

 

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้

   1. รับเอกสารรายงานตัว วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
   2. ให้กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์  http://sec.satit.kku.ac.th/
    ในวันที่ 20-27 มีนาคม 2563
   3. รายงานตัว ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
   4. ขอให้นักเรียนมารายงานตัวตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดในเอกสารรายงานตัว

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เข้าสู่ระบบรายงานตัว

ผลการคัดเลือก โครงการ วมว. รอบ 2 ปี 2563

📢📢ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม📢📢

👏👏 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563👏👏

ตรวจสอบรายชื่อของโรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก SATIT KKU


ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ลิ้งค์ 👉 http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/109

ตรวจสอบผลการสอบและรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้ลิ้งค์ 👉 http://entrance.scius.mhesi.go.th/final/2563

ลิ้งค์ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 👉http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/304/304.pdf

แบบฟอร์มการขอดูคะแนนสอบรอบสอง 👉 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/302/302.pdf

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.