ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดูประกาศ

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้

    1. รับเอกสารรายงานตัว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
    2. รายงานตัว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.00น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

    หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อติดอันดับสำรองทั้งประเภททั่วไปและผู้ทำคุณประโยชน์ ยังไม่ต้องมารับเอกสารในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดตาราสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้เข้าสอบ

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <

> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเสริม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ผู้สมัครทางเว็บไซต์  |  นักเรียน Unit F

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (สำหรับผู้สมัครทางเว็บไซต์) Click!!!

หมายเหตุ : ในวันสอบให้นำ บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ พร้อมกับบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน  หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียนติดอยู่ มายืนยันตัวตนในห้องสอบ (กรณีไม่มีเอกสารจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ)

นักเรียนยูนิทเอฟ ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้นำเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน เข้าห้องสอบ และอุปกรณ์การสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกานำ้เงิน

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.