แบบสำรวจศึกษาดูงานคณะต่าง ๆ นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทำแบบสำรวจและเลือกคณะต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
โดยมี 2 ช่วงในการเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ

ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น.
– คณะแพทยศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ช่วงบ่าย 13.00-15.00 น.
– คณะทัตแพทย์ศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์
– คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ทั้ง 2 ช่วง ให้ลงแบบสำรวจ ภายในวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกยน 2562 เท่านั้น

สามารถลงแบบสำรวจได้โดยการสแกน QR CODE หรือ ที่ https://forms.gle/TiMy7EoNLPsfEFRF7

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ในวันและเวลาราชการ

Warning!!!

หน้านี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เร็ว ๆ นี้

ขออภัยในความไม่สะดวก

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.