เชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

โรงเรียนสาธิตจัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของคณาจารย์ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาก่อนที่สำเร็จการศึกษา ดังนั้นเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่หลากหลายซึ่งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งมีศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกันมีการทำงานวิจัยควบคู่กับการสอนจึงทำให้แต่ละโรงเรียนสาธิตมีศักยภาพทางด้านวิชาการที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีมติร่วมกันในความร่วมมือด้านวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สาธิตวิชาการ” ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดโครงการทุกๆ ๒ ปี และในการจัดแต่ละครั้งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีรูปแบบการจัดงานเพื่อการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการศึกษาแบบครบวงจร ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ เสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การเสวนาทางวิชาการ การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน

การจัดโครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗ นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยเน้นการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาลของรัฐบาลในท้ายที่สุด สำหรับการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึงการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความมุ่งหวังว่าการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗ นี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของโรงเรียนสาธิตต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนสาธิต และเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.