ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1 (Unit F)

1 . เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

1.1 เอกสารขั้นตอนการรายงานตัว

1.2 เอกสารกำหนดการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.3เอกสารที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว


2. การชำระค่าบำรุงการศึกษา

2.1 ตรวจสอบรหัสนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( Unit F )

2.2 ชำระค่าบำรุงการศึกษา คลิก


3. การรายงานตัว

กรอกข้อมูลรายงานตัว คลิก (Print นำมาในวันรายงานตัว)