ลิงก์ Zoom สำหรับเข้าสอบและข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการสอบ

ลิงก์ Zoom สำหรับเข้าสอบ