ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดูประกาศ

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้

    1. รับเอกสารรายงานตัว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
    2. รายงานตัว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.00น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

    หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อติดอันดับสำรองทั้งประเภททั่วไปและผู้ทำคุณประโยชน์ ยังไม่ต้องมารับเอกสารในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563