ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1 (Unit F)


ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1
ประจำปีการศึกษา 2566
(สำหรับนักเรียนจาก Unit F)

1. เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1 เอกสารขั้นตอนการรายงานตัว [Click]
1.2 กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]
1.3 เอกสารที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว [Click]
1.4 โครงการร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ [Click]


2. การชำระค่าบำรุงการศึกษา
2.1 ตรวจสอบรหัสนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]
(สำหรับนักเรียนจาก Unit F)

2.2 ชำระค่าบำรุงการศึกษา [Click]


3. กรอกข้อมูลรายงานตัว
3.1 กรอกข้อมูลรายงานตัว [Click]
(หลักจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ Print เอกสารนำมาในวันรายงานตัว)

ติดต่อสอบถาม :
สอบถามเกี่ยวกับการรายงานตัว โทร. 043-202419
สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โทร. 043-202417