การจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2

ดูรายการหนังสือได้ที่ https://kku.world/book65

ผู้มาซื้อหนังสือ อาจจะเป็น ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน ก็ได้ (ขอความร่วมมือนักเรียน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)

มีสมุดแยกจำหน่าย บริเวณเดียวกันกับการจำหน่ายหนังสือ
ราคาชุดละ 300 บาท (เล่มบางและเล่มหนา ชนิดละ 10 เล่ม รวม 20 เล่ม)

กรณีจำเป็นสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
โปรดกรอกข้อมูลใน google form : https://kku.world/survey310565
(ขอความกรุณาเฉพาะท่านที่มีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพราะอาจต้องใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติ)

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.