ข้อมูลและการเตรียมตัวเข้าค่ายนักเรียนใหม่จากสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565