การเปิดเรียนในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Learning

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน
วันที่ 1-3 ธ.ค.64 นักเรียน ม.ต้น ที่ผู้ปกครองยินยอมให้มาเรียน ณ ที่ตั้ง (On-site) สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอม ให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

วันที่ 7-9 ธ.ค.64 นักเรียน ม.ปลาย ที่ผู้ปกครองยินยอมให้มาเรียน ณ ที่ตั้ง (On-site) สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

ตารางเรียนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ใช้ตารางเรียนเดิม และขณะ ระดับชั้น ม.ต้น เรียน On-site อยู่ที่โรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ให้เรียน Online อยู่ที่บ้าน สลับกันไปแต่ละสัปดาห์

ตารางเรียนที่มีการสลับสัปดาห์ ม.ต้น และ ม.ปลาย มาเรียน ณ ที่ตั้ง (On-site) เบื้องต้นจะประกาศใช้ประจำเดือนธันวาคม 2564 ไปก่อน ฉบับเต็มทางโรงเรียนจะมีการประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนในขณะมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และดาวน์โหลดเอกสารยินยอมมาเรียนที่โรงเรียนได้ที่ https://kku.world/protection

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.