Get Adobe Flash player

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)  จำนวน 5 คน

ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎุ ราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม  ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2555ผลการแข่งขันเป็นที่น่าปิติยินดีเป็นย่างยิ่งว่า
นายธนพล  อนุตรอังกูร นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ในสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับโล่รางวัล
ทุนการศึกษา 10,000 บาท เหรียญที่ระลึกทองคำแท้ พร้อมเกียรติบัตร และผลการแข่งขันที่น่าชื่นชมอีก 3รายการดังรายชื่อต่อไปนี้


1. สาขาวิชาชีววิทยา

- นายจิตภัทร  พีรเพ็ญโภคัย นักเรียนชั้น ม.6/2

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร

2. สาขาวิชาฟิสิกส์

- นายปฐวี  ปราการกมานันท์ นักเรียนชั้น ม.6/1

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร

- นายกฤษณชัย  ฉิมทิม นักเรียนชั้น ม.6/1

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  พร้อมเกียรติบัตร

3. สาขาวิชา เคมี

-  นายกฤษฎา  คุณกิตติ นักเรียนชั้น ม.6/2

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่

อาจารย์เทียนชัย ภาณุสิทธิกร

อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ

อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง

อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง

อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็ม

อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์

อาจารย์พิชา ชัยจันดี

อาจารย์กมลวรรณ สิงหามาตร