Get Adobe Flash player

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์) ที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(MD02)

และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)  ดังนี้

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(MD02)

1. นายพชร  ทั้งไพศาล

2. นายชัยพร  ประฏิภาณวัตร

3. นายนนท์ปวิช  โชติชัย

4. นางสาวศตพร  เรืองประเสริฐกุล

5. นายชัยณรงค์  ติยาเดชาชัย

6. นายธนพล  อนุตรอังกูร

7. นายกฤษณชัย  ฉิมทิม

8. นายธีรดนย์  กิจสหวงศ์

9. นายปรเมศวร์  บำรุงสวัสดิ์

10. นายเพชรเมธี  วังกาวรรณ

11. นายกฤษฎา  คุณกิตติ

 

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) (ทันตแพทยศาสตร์)

1. นายปิยวัช  ไชยมงคล

2. นายณัฐพงษ์  ปานนาค

 

หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์)   มีทั้งหมด  183  คน  ขณะนี้สอบได้คณะแพทยศาสตร์ มข. 11 คน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. 2  คน