Get Adobe Flash player

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

เนื้อหา

ผลเข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่
16-18  สิงหาคม 2555

การแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1. นายทัชชนก  คำพิทักษ์  ชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

2. นายชัยณรงค์  ติยาเดชาชัย  และนายปฐวีร์  ปราการกมานันท์  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะชีววิทยา  และรางวัลชมเชยคะแนนรวมกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเงินรางวัล 500 บาท

3. เด็กหญิงพรชนิตว์  วราธิษณ์พงศ์ ,เด็กหญิงพริมา  เจริญศิริพรกุล  เด็กหญิงหัฏฐาภรณ์  ภูเนตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์   (Science   Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

การแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้น

1. เด็กชายชนินทร์  ตงศิริ,เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ครุจิต และเด็กหญิงนิศารัตน์  นครดี นักเรียนชั้น ม. 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ เรขาคณิตเยอะ จุดตัดแยะ

2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลิ้มมหาคุณ,เด็กชายวีรวิทย์  ประเสริฐสังข์และเด็กชายนภัส โอสายไทยนักเรียนชั้น ม. 3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง“ ดอกไม้มหัศจรรย์

3. เด็กหญิงกันยธรณ์  เตียรถ์สุวรรณ,เด็กหญิงพิชามญชุ์   สุขศิริและเด็กชายนันตชัย ยืนนาน

นักเรียนชั้น ม. 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ จากโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง

“ ไม่ต้องรอเปาบุ้นจิ้นมาช่วย เราจะแบ่งรูปเรขาคณิตด้วยความยุติธรรม

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

1. เด็กหญิงสุภัสร โพธิรุกข์ และเด็กชายรุ่งเกียรติ  แงงลำพูน ได้รับรางวัลชมเชย

เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สาขาชีววิทยา

2. นายชัยธวัช ปิติธวัชชัย และนายดลวรรธก์  เขาทอง นักเรียนชั้น ม. 5/1

ได้รับชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สาขาเคมี

3. นายลาภวัต  งามวงศ์วาน และ นายสุภคม  เชี่ยวชาญวัฒนา  นักเรียนชั้น ม. 5/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร