Get Adobe Flash player

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน TARO MATH

1. เด็กชายปวีร์   พัฒนวิศิษฎ์
2. เด็กชายวรัชญ์    หัสดาลอย
3. เด็กชายจิรวัฒน์  อินทรักษ์
4. เด็กหญิงลักษิกา  ศิริพรอดุลศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย โล่รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1. นางสาวนฤมล  พาที
2. นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
3. นายศรายุ แสนอุดม
4. นายรัชพงศ์ อัครหิรัญสกุล
5. นายจารุพัฒน์     วัฒน์ศิริธรรม
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมเข้าแข่งขัน
อาจารย์นิตยา  โชติการณ์
อาจารย์มงคล  ประเสริฐสังฆ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย โล่รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร