Get Adobe Flash player

aj jiw

อ.เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล

เสนอแนะ-สอบถาม

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

4

mtday56

svich

 scicamp

 

 

 

6

webmailkku 

kkunet

edmodo

prlogo

sendinfo

bninfom

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MDO2)

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

1. นายพชร ทั้งไพศาล
2. นายชัยพร ประฏิภาณวัตร
3. นายนนท์ปวิช โชติชัย
4. นางสาวศตพร เรืองประเสริฐกุล
5. นายชัยณรงค์ ติยาเดชาชัย
6. นายธนพล อนุตรอังกูร
7. นายกฤษณชัย ฉิมทิม
8. นายธีรดนย์ กิจสหวงศ์
9. นายปรเมศวร์ บำรุงสวัสดิ์
10. นายเพชรเมธี วังกาวรรณ
11. นายกฤษฎา คุณกิตติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
ที่สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวจริง

1.นางสาวกุลธิดา             โยธารินทร์
2.นายโกเมศ  โชยศิวามงคล
3.นายจักรี               กันต์พิทยา
4.นางสาวนันทะกาญจน์     สุนทรโชติภัทร์
5.นางสาวปฐพร         คลังบุญครอง
6.นางสาวมุกรินทร์      ประฎิภาณวัตร

ตัวสำรอง

1.นางสาวเบญจวรรณ  เจริญโลห์ทองดี
2.นายศิวนาถ            ศรีคันธรักษ์
3.นางสาวแพรวิไล      ทรัพย์สมบูรณ์
4.นายจิตภัทร           พีรเพ็ญโภคัย
5.นายจารุพัฒน์         วัฒน์ศิริธรรม
6.นางสาวบูชิตา         ทวีสอน
7.นางสาวธันยธรณ์     พลอยหวังบุญ
8.นางสาวธนินท์ธร      ประเสริฐรุ่งเรือง
9.นางสาวชลกร         อาจวิชัย
10.นายเอกพร ศรีบุญเรือง

 

kkunews

actcalen

 

 face

KA Facebook Fanbox 1.1