Get Adobe Flash player

aj jiw

อ.เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล

เสนอแนะ-สอบถาม

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

4

mtday56

svich

 scicamp

 

 

 

6

webmailkku 

kkunet

edmodo

prlogo

sendinfo

bninfom

ขอเชิญเข้าร่วม นิทรรศการการศึกษา Future Career Expo 2012

ขอเชิญเข้าร่วม นิทรรศการการศึกษา Future Career Expo 2012 สาขาอาชีพแห่งอนาคต อาชีพไหน หางานง่าย รายได้สูง

ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ตรงกับทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการให้กับนักเรียนแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรม Sprite Green light Stage เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการแสดงต่างๆ ทั้งการร้อง การเต้น การโชว์ หรือการแสดงทักษะความสามารถพิเศษในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัลจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสไปร์ท กำหนดจัดงานในแต่ละภูมิภาคดังนี้

จุดที่ 1 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 ณ เซ็นทรัสพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

จุดที่ 2 วันที 3-4 พฤศจิกายน 2555 ณ เซ็นทรัสพลาซ่า อุดรธานี

จุดที่ 3 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 ณ เซ็นทรัสพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

จุดที่ 4 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 ณ เซ็นทรัสพลาซ่า ขอนแก่น

จุดที่ 5 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 ณ เซ็นทรัสพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eduzones.com

 

 

 

kkunews

actcalen

 

 face

KA Facebook Fanbox 1.1