Get Adobe Flash player

aj jiw

อ.เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล

เสนอแนะ-สอบถาม

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

4

mtday56

svich

 scicamp

 

 

 

6

webmailkku 

kkunet

edmodo

prlogo

sendinfo

bninfom

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน TARO MATH

1. เด็กชายปวีร์   พัฒนวิศิษฎ์
2. เด็กชายวรัชญ์    หัสดาลอย
3. เด็กชายจิรวัฒน์  อินทรักษ์
4. เด็กหญิงลักษิกา  ศิริพรอดุลศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย โล่รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1. นางสาวนฤมล  พาที
2. นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
3. นายศรายุ แสนอุดม
4. นายรัชพงศ์ อัครหิรัญสกุล
5. นายจารุพัฒน์     วัฒน์ศิริธรรม
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมเข้าแข่งขัน
อาจารย์นิตยา  โชติการณ์
อาจารย์มงคล  ประเสริฐสังฆ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย โล่รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

kkunews

actcalen

 

 face

KA Facebook Fanbox 1.1